Zorg om financiën Dare2Care

De bestuursleden van Dare2Care en Davor hebben recentelijk vergaderd over de toekomst van het kindertehuis in Cornaţel in Roemenië. De exploitatie van het kindertehuis geeft reden tot zorg. De bijdrage van de Roemeense overheid blijft ver achter bij wat er dagelijks nodig is. Het tehuis wordt bekostigd volgens de norm en wetgeving van 1998 wat niet toereikend is om de kinderen van ons tehuis blijvend te kunnen begeleiden. Tevens zijn de sponsorinkomsten van Davor de laatste jaren teruggelopen, waardoor onze stichting de tekorten van het kindertehuis absoluut niet kan opvangen.
Daarom is het bestuur van Dare2Care het gesprek aangegaan met Roemeense overheidsinstanties om onze zorg kenbaar te maken. Dit heeft niet geleid tot een oplossing op korte termijn maar wel wordt een werkgroep in Roemenië opgericht met als doel het financieel beleid van de Roemeense overheid voor de particuliere tehuizen het komend jaar te verhogen. Wanneer dit niet gebeurt ziet het er voor ons kindertehuis niet goed uit.
Het bestuur van Davor kan dan ook niet anders doen dan een dringend beroep te doen op al haar sponsoren om de sponsorbijdrage te continueren en zo mogelijk te verhogen. Ook nieuwe sponsoren zijn heel hard nodig. Kijkt u eens in uw “omgeving” of u nieuwe mensen kunt interesseren voor ons prachtige werk in Roemenië.
Tevens hebben beide besturen zich in de afgelopen periode georiënteerd in de realisatie van appartementen voor onze kinderen van 18 jaar en ouder. Vier kinderen hebben deze leeftijd inmiddels bereikt en het komend jaar komen er nog vier bij. Om dit te kunnen realiseren zijn in de afgelopen jaren diverse acties gevoerd en is al een behoorlijk bedrag speciaal voor dit doel gereserveerd. Helaas is er nog niet voldoende geld om tot aankoop over te kunnen gaan. De plannen zijn enigszins bijgesteld. Werd aanvankelijk gedacht aan verbouwing/nieuwbouw van en aan het tehuis in Cornaţel, nu gaan de plannen meer in de richting van realisatie in Sibiu. Dit biedt meer mogelijkheden voor onze 18-plussers, bovendien is het voor sponsors van belang dat appartementen in eigendom blijven van de sponsoren met een gegarandeerde huuropbrengst. Zeer interessant voor “liggende” gelden.
Binnenkort zal meer over dit project gepubliceerd worden.

Comments are closed.