Over ons

Stichting DAVOR is een ANBI [Algemeen Nut Beogende Instelling]. Wij publiceren dan ook open en transparant de voor u van belang zijnde informatie op onze website zodat u weet wie wij zijn, wat we doen, hoe we dat doen en hoe Stichting DAVOR omgaat met de van sponsoren ontvangen bijdragen. Het Centraal Bureau Fondsenwerving [www.cbf.nl] publiceert jaarlijks de inkomsten en uitgaven van veel fondsenwervende instellingen. Ook de financiële verantwoording van Stichting DAVOR treft u daar aan.

Wat is onze Statutaire naam:
Stichting DAVOR [Dageraad voor Roemenië].
Stichting DAVOR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02067657.

Wat is ons RSIN [fiscaal] nummer:
Dat is het door de Belastingdienst afgegeven nummer 816178744. Dit houdt in dat wij door de Belastingdienst gezien worden als een ANBI. Hierdoor zijn de aan Stichting DAVOR betaalde giften in principe aftrekbaar voor de belastingen.

Wat is, volgens de statuten, onze doelstelling:
Een korte omschrijving van onze doelstelling is:  Davor spant zich met name in om (wees)kinderen in Roemenië een menswaardig bestaan te geven. Davor`s belangen worden in Roemenië behartigd door de Roemeense Stichting “Dare to Care”. Deze Stichting heeft in Cornatel, 20 kilometer van Sibiu, een kindertehuis.

Wat zijn de hoofdlijnen van ons beleidsplan:

Algemeen:
Fondsenwerving voor de exploitatie van het kindertehuis in Cornatel, Roemenië.
Overwogen wordt om fondsen te werven om een studiefonds te vormen voor de oudere kinderen, zodat zij, na de lagere schoolperiode, een toekomstgerichte opleiding kunnen volgen.
Ook streven we naar een oplossing voor de periode na dat de kinderen, in principe op hun 18e jaar, het kindertehuis verlaten. Er wordt gedacht aan een vorm van begeleide kamerbewoning als overgang naar zelfstandigheid.

Hoe gaan wij om met onze inkomsten: 
De stichting heeft geen winstoogmerk en het financieel beleid is erop gericht de beheerskosten van de stichting zo laag mogelijk te houden, door alle betrokkenen te inspireren om met zo min mogelijk middelen zo veel mogelijk voor elkaar te krijgen, zodat er zoveel mogelijk besteed kan worden aan het project in Cornatel, Roemenië en eventueel andere op te starten projecten.

Wie zijn de Bestuursleden:
Dhr. H. (Herman) Witter                              Voorzitter
Mw. M.E. (Mary) Daniëls – Kamphuis       Secretaris
Dhr. C. (Chris) Hengeveld                             Penningmeester
Dhr. K. (Klaas) Kamphuis                             Bestuurslid

Wat verdienen onze Bestuursleden:
De Bestuursleden ontvangen geen uitkering van de stichting, ook geen vacatiegelden. Zij en andere vrijwilligers hebben geen recht op een beloning voor hun werkzaamheden. Een directeur of een directie hebben we niet.  De statuten laten ruimte om eventueel gemaakte onkosten te vergoeden, maar het bestuur streeft ernaar van deze mogelijkheid zo min mogelijk gebruik te maken. Bestuursleden en andere vrijwilligers moeten alle voor de stichting gemaakte kosten opgeven bij de penningmeester, zodat een duidelijk beeld blijft bestaan van de werkelijke kosten van de stichting. Zij schenken de uitbetaalde onkosten, indien mogelijk, vervolgens terug  aan de stichting.

Hoe besteden en beheren wij ons vermogen:
Het vermogen wordt besteed conform de doelstellingen van de stichting, waarbij de minimale ANBI-bestedingseis van 90% slechts als minimum wordt gezien terwijl we voortdurend zullen streven naar de volle 100%. Er zal regelmatig (minimaal eens per jaar) door minimaal een van de bestuursleden op locatie polshoogte genomen worden om de voortgang en bestedingen van de projecten (onder verwijzing naar de voorgaande bepaling omtrent reiskosten) waar te nemen en te beoordelen. De stichting zal, waar nodig, ondersteunen bij het optimaliseren van de bestedingsverhoudingen van de projecten en zal geen steun (blijven) verlenen aan projecten die te hoge beheerskosten hebben. De stichting selecteert haar projecten namelijk op basis van een beleid en een invalshoek die aansluit op die van de stichting zelf. Er zal niet meer vermogen aangehouden worden dan redelijkerwijs nodig is voor het beheer van de stichting. Wanneer gelden vanwege hun aard toch voor langere tijd onder beheer van de stichting zouden vallen, dan zal de stichting deze gelden verantwoord beheren.

Wat zijn de laatste activiteiten:
De gebruikelijke doorlopende fondswerving voor de exploitatie van ons kindertehuis.
Fondsenwerving voor het project begeleide kamerbewoning

Hoe maken wij onze financiële verslagen openbaar:
Door op één of meer van onderstaande linken te drukken kunt u de verslagen inzien.

Alle jaarcijfers zijn te vinden onder het menu item : Jaarverslagen

Wat verwachten wij van u:
Eigenlijk niets…….maar we hopen wel dat ook u ons wilt steunen.

Dat kan financieel door een periodieke incassomachtiging af te geven.
Dat kan door een [onderhandse] schenkingsakte af te sluiten waarin u afspreekt dat u gedurende een periode van minimaal  5 achtereenvolgende jaren een vast bedrag wilt schenken aan onze stichting. Op deze wijze is er meestal meer belastingvoordeel te behalen.
Dat kan door Stichting DAVOR op te nemen in uw testament.

Dat kan door u aan te melden als vrijwilliger.
Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op via ons secretariaat.